Atestare Conducător Auto CPC Marfă

Pentru exercitarea ocupaţiei, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, și trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.

Certificatul de calificare profesională continuă, denumit CPC, constituie dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto.

Următoarele categorii de conducători auto trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică pentru exercitarea profesiei:

a) conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii unui certificat de calificare profesională inițială (CPI) și anume:

– titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009, pentru transportul de mărfuri,au obligaţia de a urma un curs de pregătire profesională periodică pentru exercitarea profesiei.

b) conducătorii auto care sunt titulari ai unui certificat de calificare inițială, denumit CPI, trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică în ultimul an de valabilitate a certificatului;

c) conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPC trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică în ultimul an de valabilitate al certificatului deținut;

d) conducătorii auto titulari ai unui CPI sau ai unui CPC care și-au încetat exercitarea profesiei iar certificatul de calificare deţinut a expirat, au obligaţia de a urma un curs de pregătire profesională periodică înainte de reluarea activităţii;

În conformitate prevederile art. 1 alin. (7) din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin OMT nr. 1214/2015, pot obţine în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România

În vederea participării la cursurile pentru obţinerea CPC, candidatul se înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. La înscriere se depune un dosar cu următoarele documente:

a) cerere,

b) actul de identitate în termen de valabilitate, în copie,

c) permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie,

d) copia actului care demonstrează îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

– îşi are reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;

– este angajat de o întreprindere stabilită în România

Examenul pentru obținerea CPC este format dintr-un chestionar cu 30 de întrebări tip grilă, generat de aplicația informatică de examinare, care trebuie rezolvat în 30 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări, adică la cel puțin 21 de întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

– folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

– poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,

– se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.