Profesorii de legislație rutieră efectuează pregătirea teoretică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. Ei pot desfășura această activitate numai dacă sunt atestaţi în acest sens de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în conformitate cu Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013.

Atestarea ca profesor de legislație rutieră presupune parcurgerea următoarelor etape:

– urmarea unui curs de pregătire profesională;

– promovarea examenului de atestare.

Perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislaţie rutieră este de 5 ani de la promovarea examenului.

Pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională pentru profesor de legislație rutieră persoanele care au absolvit o instituţie acreditată de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice.

Pe lângă condiţia de studii, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;

b) să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră se depun la centrul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, acestea fiind următoarele:

a) cererea, în original,;

b) actul de identitate, în copie;

c) permisul de conducere, în copie;

d) actul de studii, în copie legalizată;

e) cazier auto sau alt document echivalent, în original, având valabilitate de 30 de zile, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute art. 7 din Normele mai sus menționate;

f) aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea „apt” pentru profesor de legislaţie rutieră;

g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f) din Normele mai sus menționate;

Actele prevăzute la lit. b) şi c) și f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea „conform cu originalul”, înscrierea numelui şi prenumelui şi semnarea de către persoana care primeşte actele în cadrul respectivului centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.

La examenul pentru obținerea/reînnoirea atestatului de profesor de legislație rutieră participă doar candidații care îndeplinesc condițiile pentru înscrierea la cursuri și au urmat cursul de pregătire/perfecționare profesională.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial, fără însă a depăși perioada de valabilitate a atestatului deținut.

În cazul atestării, candidatul are dreptul la maxim două reexaminări în termen de 12 luni de la examenul inițial.

În cazul reînnoirii atestatului, candidatul are dreptul la maxim două reexaminări în termen de 12 luni de la examenul inițial, dar fără a se depăși data de expirare a atestatului deținut.

Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe:

a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;

b) probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durată este de minim 15 minute.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obţină calificativul admis (cel puțin nota 7).

Examenul pentru reînnoirea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în susținerea probei de la lit. a). Pentru promovarea examenului pentru reînnoirea atestatului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă.

Întrebările din testul grilă au patru variante de răspuns dintre care pot fi corecte una, două, trei ori toate cele 4 variante de răspuns sau niciuna dintre ele.

La finalizarea testului – grilă, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă pot susține și proba orală a examenului. În vederea susținerii probei orale, candidaților li se înmânează foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, precum și subiectul de examen care constă în întocmirea și prezentarea unui plan de lecție pentru o temă la disciplina legislație rutieră.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

– folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

– poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,

– se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.